Hao Xu

Fluorescence Properties of Quantum Dots and Their Utilization in Bioimaging

Time: Thu 2016-09-29 13.00 - 17.00

Lecturer: Hao Xu

Location: Seminar room Earth, SciLifeLab

Title: Fluorescence Properties of Quantum Dots and Their Utilization in Bioimaging
Candidate: Hao Xu
Time: Friday September 29, 2016, at 13:00
Location:  Seminar room Earth, SciLifeLab
Opponent:
Supervisor: Assistant Professor Ying Fu